Trương Tấn Sang » "Trương Tấn Sang là ai"

Trương Tấn Sang là ai

Ông Trương Tấn Sang là ai?

Ông Trương Tấn Sang là ai?

13/01/2011 | Ông Trương Tấn Sang (1949-), còn gọi là Tư Sang, là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ông Trương Tấn Sang Trương Tấn...