Trương Tấn Sang » "giới thiệu nhân sự"

giới thiệu nhân sự

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vào tháng 4

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vào tháng 4

13/03/2016 | Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Trung ương giới thiệu nhân sự ứng cử 3 chức danh chủ chốt Tại Hội...