Trương Tấn Sang » "Cách mạng tháng Tám"

Cách mạng tháng Tám

Giá trị của Cách mạng Tháng Tám với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Giá trị của Cách mạng Tháng Tám với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

19/08/2013 | 68 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách...

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám không phải “há miệng chờ sung” mà có

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám không phải “há miệng chờ sung” mà có

17/08/2013 | Gần đây, vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, một số cơ quan truyền thông nước ngoài, một vài cá nhân lại đưa thông tin sai lạc về các nguyên nhân cơ bản đưa tới thắng lợi của...

Hai lời “tiên tri” thần kỳ về Cách mạng Tháng Tám

Hai lời “tiên tri” thần kỳ về Cách mạng Tháng Tám

17/08/2013 | Tiên tri là khả năng chỉ có ở các bậc vĩ nhân, và cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 đã được tiên tri bởi hai vĩ nhân của lịch sử dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh: “45 – sự nghiệp hoàn thành” Cách...

Những tờ báo kinh tế trong lịch sử báo chí Việt Nam

Những tờ báo kinh tế trong lịch sử báo chí Việt Nam

21/06/2013 | Nếu lấy cái mốc tờ Gia Định Báo” xuất bản ở Sài Gòn bằng chữ quốc ngữ vào giữa thập niên 60 của thế kỷ XIX thì đến nay Báo chí Việt Nam đã gần một thế kỷ rưỡi tuổi. Nếu tính từ tờ...