Các Chủ tịch nước tiền nhiệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Thời gian từ 2-9-1945 đến 2-9-1969

Ông Huỳnh Thúc Kháng
  • Thời gian từ 31-5-1946 đến 21-9-1946

Ông Tôn Đức Thắng
  • Thời gian từ 22-9-1969 đến 30-3-1980

Ông Trường Chinh
  • Thời gian từ 4-7-1981 đến 18-6-1987

Ông Võ Chí Công
  • Thời gian từ 18-6-1987 đến 22-9-1992

Ông Lê Đức Anh
  • Thời gian từ 23-9-1992 đến 24-9-1997

Ông Trần Đức Lương
  • Thời gian từ 24-9-1997 đến 26-6-2006

Ông Nguyễn Minh Triết
  • Thời gian từ 27-6-2006 đến 25-7-2011

Ông Trương Tấn Sang
  • Thời gian từ 25-7-2011 đến nay